top of page

Development a inžiniering

Našim klientom zabezpečujeme všetok administratívny proces súvisiaci s realizáciou ich investičných zámerov. Nejedná sa však len o samotný inžiniering, ale aj o činnosti, ktoré s takýmito projektmi súvisia.

 

Jedná sa najmä o tieto činnosti

 

  • príprava projektu,

  • zabezpečenie financovania (zastupovanie pred bankami, ekonomické a daňové poradenstvo),

  • vyhľadanie vhodného pozemku alebo nehnuteľnosti,

  • riešenie vlastníckych práv, tiarch, komplikácií súvisiacich s pozemkom,

  • zabezpečenie prevodu nehnuteľnosti,

  • zastupovanie pred úradmi,

  • Komplexný inžiniering (EIA, územné konanie, stavebné konanie, kolaudácia…).

 

Obvyklý priebeh spolupráce


Počas vstupnej konzultácie vypočujeme požiadavky potencionálneho klienta ohľadom predmetného projektu. 


Vo fáze realizovateľnosti projektu posúdime jeho možnosti financovania. 

Na základe poskytnutých informácií dôsledne zvážime, či vyhliadnutá nehnuteľnosť splňa jeho očakávania. Prípadne nájdeme inú.

Po zvolení vhodnej nehnuteľnosti nasleduje fáza projekčná.
Od zabezpečenia vypracovania architektonickej štúdie dokážeme zastešiť aj náročný proces posúdenia vplyvov na životné prostredie takzvaný proces EIA, územné rozhodnutie a stavebné povolenie s kompletným inžinieringom. 

Po úspešnom získaní povolení pre klienta zazmluvníme generálneho dodávateľa. Aktívne zúčastňujeme kontrolných dní spolu s naším stavebným dozorom z dôvodu dodržanie všetkých kvalitatívnych požiadaviek projektu.


Po zrealizovaní diela nasleduje fáza kolaudácie a nakoniec sprevádzkovanie vybudovanej nehnuteľnosti.
 

bottom of page